• Elia  Kazan

    Elia Kazan

    Born on September 7th, 1909

    From Istanbul, Ottoman Sultanate