Bozhya tvar Poster

Release Date: 1991

Not Yet Rated|1 hr 20 min

Plot Summary
An art restoration expert gets taken by a little thief.

Cast: Sergei Shakurov, Zoya Aleksandridi, Sergei Chelobanov, Leonid Yarmolnik, Irina Shmeleva, Yuri Zvyagintsev, Olga Ageyeva

Director: Galina Danelya-Yurkova

Genres: Comedy