Jinsei no uramichi

Jinsei no uramichi

NR
The Idiot, by Fyodor Dostoevsky.
DirectorKojiro Sasaki