• Konets vechnosti (1987)

Konets vechnosti

Release Date: 1987

Not Yet Rated |2 hr 17 min

Plot Summary

A technician is tasked to go back in time to make the present possible.

Cast: Oleg Vavilov, Vera Sotnikova, Georgy Zhzhenov, Sergey Yurskiy, Gediminas Girdvaynis, Boris Ivanov, Boris Klyuyev, Mikk Mikiver

Director: Andrei Yermash

Genres: Science fiction