Shanghai Dreams Poster

Release Date: 2005

Not Yet Rated|2 hr 1 min

Plot Summary
Despite the happiness of his wife (Tang Yang) and his two children, a man wants to move his family back to Shanghai, China.

Cast: Yuanyuan Gao, Li Bin, Tang Yang, Wang Xueyang, Hao Qin, Wang Xueyang, Lin Yuan, You Fangming

Director: Wang Xiaoshuai

Genres: Drama