The Foliage Poster

Release Date: 2004

DVD Release Date: July 13th, 2004

Not Yet Rated|1 hr 39 min

Plot Summary
A young woman (Shu Qi) will be granted a discharge from her platoon if she betrays the man (Ye Liu) who loves her.

Cast: Shu Qi, Ye Liu, Fan Bing, Qi Huan, Chen Chuang, Li Meng-Nan, He Yun-Qing, He Qi-Chao

Director: Lu Yue

Genres: Drama, Romance

Production Co: Universal/Universal Int