Full Cast & Crew

cast
crew
  • Shigeru  Tsuyuguchi
    Shigeru Tsuyuguchi as The Baron
  • Keiju  Kobayashi
    Keiju Kobayashi as Chikyu-Ya' shujin (Antique Shop Owner, Seiji's grandfather)