Zoku Otoko wa Tsurai Yo Poster

Release Date: 1969

Not Yet Rated|1 hr 33 min

Plot Summary
A man (Kiyoshi Atsumi) travels to reunite with his mother.

Cast: Kiyoshi Atsumi, Chieko Baishô

Director: Yôji Yamada

Genres: Comedy drama