Bush

Can You See Josh Brolin as Dubya?
Can You See Josh Brolin as Dubya?