Forbiddenplanetremake

J. Michael Straczynski on 'Forbidden Planet' -- For Real, This Time
J. Michael Straczynski on 'Forbidden Planet' -- For Real, This Time