Sethgordon

Star-Studded Documentary 'Freakonomics' Picked Up By Magnolia
Star-Studded Documentary 'Freakonomics' Picked Up By Magnolia
Pitch of the Day: 'The King of Kong Too'
Pitch of the Day: 'The King of Kong Too'
Review: Four Christmases
Review: Four Christmases
A Bunch of Directors Get Into 'Freakonomics'
A Bunch of Directors Get Into 'Freakonomics'
Robert Duvall Joins 'Four Christmases'
Robert Duvall Joins 'Four Christmases'
'King of Kong' Director Set to Oversee 'Four Christmases'
'King of Kong' Director Set to Oversee 'Four Christmases'
Who Could Be 'The King of Kong'?
Who Could Be 'The King of Kong'?
New Line Hires Writer for 'The King of Kong'
New Line Hires Writer for 'The King of Kong'
Picturehouse and New Line Acquire The King of Kong
Picturehouse and New Line Acquire The King of Kong