Cinematic misogyny

Girls on Film: Is 'Scott Pilgrim' Misogynistic?
Girls on Film: Is 'Scott Pilgrim' Misogynistic?