Horror remake outrage

Horror Remake Outrage: 'Candyman' Going White?
Horror Remake Outrage: 'Candyman' Going White?