Killing them softly 2012

'Killing Them Softly' Poster: Brad Pitt, A Leather Jacket And A Shotgun (EXCLUSIVE)
'Killing Them Softly' Poster: Brad Pitt, A Leather Jacket And A Shotgun (EXCLUSIVE)