Metropolis poster most expensive

'Metropolis' Poster Could Fetch $1 Million
'Metropolis' Poster Could Fetch $1 Million