Olympus has fallen white house down

'White House Down' vs. 'Olympus Has Fallen': How Similar Are the Two Terrorism Flicks?
'White House Down' vs. 'Olympus Has Fallen': How Similar Are the Two Terrorism Flicks?