Serious scores

Serious Scores: Ennio Morricone's "Companeros"
Serious Scores: Ennio Morricone's "Companeros"
Serious Scores: 'Aguirre: The Wrath of God'
Serious Scores: 'Aguirre: The Wrath of God'