Sidney poitier birthday

Happy Birthday, Sidney Poitier!
Happy Birthday, Sidney Poitier!