Simon says

This Week's Discs: 'Simon Says, 'Monster Squad' (TV), 'Backwoods'
This Week's Discs: 'Simon Says, 'Monster Squad' (TV), 'Backwoods'