Wang Ping

Born in September 2nd, 1916

From Nanjing, Jiangsu province, China