The Sword of Swords Poster

Release Date: 1968

DVD Release Date: January 4th, 2011

Not Yet Rated|1 hr 46 min

Plot Summary
An action-drama directed by Kang Cheng featuring Yu Wang and Pei-pei Shu.

Cast: Yu Wang, Shu Pei-pei, Chung-Hsin Huang, Tien Feng, Miao Ching, Chih-Ching Yang, Yang Sha Fei Au, Yunzhong Li

Director: Kang Cheng

Genres: Action, Drama