Full Cast & Crew

cast
crew
 • Naman Jain
  Naman Jainas Jhangiya
 • Aarav Khanna
  Aarav Khannaas Aflatoon
 • Vishesh Tiwari
  Vishesh Tiwarias Secondhand
 • Chinmai Chandranshuh
  Chinmai Chandranshuhas Panauti
 • Vedant Desai
  Vedant Desaias Silencer
 • Sherya Sharma
  Sherya Sharmaas Toothpaste
 • Divji Handa
  Divji Handaas Shaolin