Qiao Zhenyu

Born in November 1st, 1978

From Guilin, Guangxi Province, China