Shimazu no sanshita yakko

Shimazu no sanshita yakko

NR 1 hr 21 min
Japanese film.
DirectorTaizō Fuyushima