• Fan  Bingbing

    Fan Bingbing

    Born on September 16th, 1981

    From Qingdao, Shandong Province, China