Fang Ying

Born in January 1st, 1947

From Guiyang, Guizhou, China