Wu Fung

Born in January 18th, 1930

From Guangzhou, Guangdong, China