Grace Chen Shu-Fang

Born in July 2nd, 1939

From Taiwan